PRIVACYVERKLARING
 
 
Reikwijdte
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op de informatie van bezoekers van de websites van Verslavingspreventie Nederland, waaronder persoonsgegevens, die verzameld zijn en gebruikt worden door Verslavingspreventie Nederland.
 
Welke informatie wordt verzameld door Verslavingspreventie Nederland
 
Mondriaan gebruikt alleen persoonsgegevens van bezoekers van de website voor het bijhouden van statistieken van het gebruik van de website en om u van dienst te zijn wanneer u via de website een vraag heeft gesteld of een formulier heeft ingevuld.
 
Hieronder vindt u enkele voorbeelden van informaties die we rechtstreeks van u verzamelen of ontvangen:
 
- Naam
- E-mailadres
- Postadres
- Telefoonnummer
 
Cookies
 
Verslavingspreventie Nederland gebruikt Google Analytics om uw gebruik van onze websites te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen en verbeteren.
 
Links naar externe websites en sociale media
 
De websites van Verslavingspreventie Nederland kunnen links naar externe websites en sociale media bevatten. Verslavingspreventie Nederland heeft geen controle over deze externe websites en wij moedigen u dan ook aan het privacybeleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.
Onze websites kunnen plug-ins van sociale netwerken of derden bevatten. Een voorbeeld van een plug-in is de knop ‘delen’ via facebook of een ander sociaal medium. Indien wettelijk toegestaan, kunnen deze plug-ins communiceren met de derde die de plug-in levert of er informatie naar sturen, zelfs als er niet op de plug-in wordt gedrukt. Deze informatie kan uw IP-adres, informatie over uw browse en apparaat, en het adres van de webpagina die u op onze website bezoekt bevatten. Het laden, gebruiken of klikken op de plug-ins kan tevens cookies plaatsen, lezen en overdragen. Deze cookies kunnen een uniek identificatiemiddel bevatten dat het sociaal netwerk of de derde aan u heeft toegewezen. Het laden, de functionaliteit en uw gebruik van plug-ins worden geregeld door het privacybeleid en de voorwaarden van de partij die de plug-in levert.
 
Informatie gebruiken
 
We gebruiken de informatie die wij verzamelen voor de volgende doeleinden:
 
Om diensten die u vraagt aan te bieden.
Om u te informeren over onze diensten.
Om onze website te beheren.
 
We kunnen uw informatie bijvoorbeeld gebruiken om uw vragen te beantwoorden of op verzoeken te reageren.
 
Bewaartermijnen
 
We bewaren persoonlijke gegevens gedurende de termijn die nodig is voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn vermeld, tenzij een langere bewaartermijn door de wetgeving is vereist of toegestaan.
 
Informatiebeveiliging
 
Mondriaan stelt alles in het werk om de veiligheid van  uw persoonlijke informatie te waarborgen. We hebben technische, administratieve en fysieke procedures geïmplementeerd met als doel het beschermen van persoonlijke informatie tegen verlies of het verkeerde gebruik daarvan.
 
Vragen
 
Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunt u met ons contact opnemen via info@verslavingspreventienederland.nl
 
 
Disclaimer
 
Hoewel de informatie op deze website met de groots mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld kan Verslavingspreventie Nederland geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele schade op welke wijze of grondslag ook ontstaan als gevolg van het gebruik, de toegang (of juist de onmogelijkheid van gebruik of toegang), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de websites van Verslavingspreventie Nederland. Aan de inhoud van de websites kunnen geen rechten worden ontleend.
 
Disclaimer e-mail
 
Een e-mail via de website is afkomstig van Verslavingspreventie Nederland, instelling voor GGZ.  Verslavingspreventie Nederland. kan de geheimhouding en volledigheid van gegevens en/of documenten die via elektronische post worden verzonden niet garanderen en aansprakelijkheid voor schade in verband met de langs deze weg verzonden gegevens en/of documenten wordt niet aanvaard. De informatie verzonden met een e-mail bericht is uitsluitend en alleen bestemd voor de geadresseerde en kan onderworpen zijn aan een beroepsgeheim c.q. geheimhoudingsplicht. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden, tenzij de afzender daarvoor specifiek toestemming heeft gegeven.
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. In het geval een e-mail bericht ten onrechte bij een niet-geadresseerde is terecht gekomen, dan wordt deze vriendelijk verzocht contact op te nemen met de afzender per e-mail of telefoon om hem over de foute verzending te informeren en deze e-mail te vernietigen / wissen en haar inhoud niet aan derden bekend te maken.
 
 
© 2017 | VPN Verslavings Preventie Nederland 
  PRIVACY