Moti 4 – een traject op maat

Moti-4 bestaat uit maximaal vier individuele bijeenkomsten van 1 uur, waarin de jongere met een preventiewerker zijn gebruik kritisch zal onderzoeken. In de gesprekken wordt een inventarisatie van de problematiek en het middelengebruik gemaakt. Vervolgens zijn de gesprekken gericht op kennisoverdracht, bewustwording en het versterken van de weerbaarheid van de jongere door middel van motiverende gespreksvoering. Het traject wordt op maat uitgestippeld. De jongere bepaalt zelf hoe en waaraan hij/zij wil werken. Hij/zij wordt gesteund door de preventiewerker bij het opstellen van een plan van aanpak. Via een ‘follow up’ gedurende een aantal maanden wordt bekeken of de doelen uit het plan van aanpak behaald zijn. Ook kan er met het netwerk van de jongere gecheckt worden of de doelen behaald zijn

Zoveel mogelijk mensen betrekken

Er wordt naar gestreefd om met ouders/opvoeders een apart consultatiegesprek te voeren, omdat opvoeding een grote rol speelt. Ouders hebben ook bij jongeren nog veel invloed; iets dat zijzelf niet altijd zo ervaren. Echter, niet alle jongeren stellen dit op prijs. Daarom kan Moti-4 ook ingezet worden zonder dat ouders erbij betrokken worden. 
Wanneer er andere begeleiders zijn, worden deze gedurende het traject op de hoogte gehouden van de voortgang en betrokken bij het ondersteunen van de doelen van de jongere. De interventie wordt meestal uitgevoerd dicht bij de verblijfplek van de jongere (thuis, op school, in een leefgroep of in een jongerencentrum). Hierdoor is de afstemming met andere opvoeders optimaal. Vertrouwelijkheid wordt steeds gewaarborgd: met de jongere wordt afgesproken wat wel en niet teruggekoppeld kan worden. Wanneer tijdens het traject alsnog blijkt dat verwijzen naar verdere hulpverlening noodzakelijk is, kan het traject ingekort worden. Dan zal de preventiewerker zorgen voor een goede overdracht.

 

Moti-4 doelen

Deze vier kernonderdelen bereiken wij door te werken met motiverende gespreksvoering en het inzetten van vele tools die de besproken onderdelen visueel maken voor de jongere. De Moti-4 app  kan hier een extra steuntje in de rug bij zijn.

Moti-4 onder de loep - ervaringen

In februari 2015 verscheen in het vakblad Sozio (voor sociale professionals en het sociale domein) het artikel:
“Kritisch nadenken over je middelengebruik, gok- of gamegedrag” geschreven door Suzanne Lokman, Els Bransen, Hans Dupont en Brigitte Boon. Het Trimbos instituut onderzocht in samenwerking met zes preventieafdelingen van regionale instellingen voor verslavingszorg wat jongeren, verwijzers en preventiewerkers nu eigenlijk vinden van Moti-4?

 

Meer weten

Wilt u het volledige artikel lezen? Deze is terug te vinden op de website van Sozio.
 

 

© 2017 | VPN Verslavings Preventie Nederland 
  PRIVACY